• Vision
  • Mission
  • Core Value

to be the first choice in Laos that people will think of, if it is Strategic Human Resources Management related matters

ເປັນທາງເລືອກທຳອິດທີ່ຄົນຈະຄິດເຖິງ ຖ້າແມ່ນບັນຫາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

Identify and create business partnership with other HR service providers and create a one stop HR service for clients

ຊອກຫາ ແລະ ສ້າງຫຸ້ນສ່ວນທາງທຸລະກິດ ກັບບັນດາ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອສາມາສະເໜີ ການບໍລິການແບບປະຕູດຽວໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

Providing the best quality possible to the clients. it has to be viewed by the clients as the best money spending.

ນຳສະເໜີ ການບໍລິການທີດີເລີດທາງດ້ານຄຸນະພາບ, ລູກຄ້າຕ້ອງພຶງພໍໃຈ ແລະຮູ້ສຶກຄຸ້ມຄ່າກັບເງິນທີ່ຈ່າຍ

to help increase the quality of workforce in Laos, by providing quality at a reasonable cost training to students

ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການ ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງແຮງງານຢູ່ໃນປະເທດ ໂດຍການ ສະໜອງ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ ທີມີຄຸນະພາບ ແລະລາຄາທີ່ເປັນທຳໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ

to act as a learning center for students to gain real job experiences

ເປັັນຕົວກາງໃນການ ຮຽນຮູ້ສຳລັບນັກສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄດ້ຮັບ ໂອກາດເຮັດວຽກໃນເວລາຮຽນ

Open minded

anyy issues can be discussed as long as everyone is open minded. you don’t have to agree with other’s opinion but you need to accept that it’s theirs.

ແນວຄິດ ເປີດກ້ວາງ

ພວກເຮົາສາມາດສົນທະນາບັນຫາໃດກໍ່ໄດ້ ຢ້າທຸກຄົນມີແນວຄິດເປີດກ້ວາງ. ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຫັນດີ ນຳແນວຄິດຂອງຄົນອື່ນ ພຽງແຕ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບວ່ານັ້ນແມ່ນຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນ

Fun

You need to be happy at work. do what you like and you will like what you do!

ມ່ວນຊື່ນ

ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກ, ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັກ ແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະມັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ

Respect

Treat others like you want to be treated

ເຄົາລົບ

ປະຕິບັດກັບຄົນອື່ນ ຄືທີ່ເຮົາຢາກຖືກປະຕິບັດນຳ

Trust

in yourself and others

ເຊື່ອໃຈ

ໃນຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ

Inclusive

when dealing with others, include them in the discussion!

ມີສ່ວນຮ່ວມ

ເມື່ອເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນອື່ນ ພວກເຂົາຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ

Confident

know your worth and be proud

ໝັ້ນໃຈ

ຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າຂອງ ຄົນເອງ ແລະ ຈົ່ງພູມໃຈ

Accountable

accept the consequence of your actions

ຮັບຜິດຊອບ

ຍອມຮັບກັບທຸກຜົນທີ່ຕາມມາຈາກການກະທຳຂອງຕົນເອງ

Empower

make yourself and others feel powerful

ໃຫ້ອຳນາດ

ຈົ່ງສ້າງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນໃຫ້ມີອຳນາດ